Obchodné podmienky

Zásady ochrany osobních údajů čtěte zde.

Podmienky nákupu

  1. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamžiku prevzatia objednaného výrobku kupujúcim.
  2. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárov predpísaných údajov a náležitostí.
  3. Miesto dodania výrobkov je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári.
  4. Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím.
  5. Vyplnením registračného formuláru či záväznej objednávky v rámci internetového obchodu aaaerotic.sk  kupujúci dáva predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a jeho nákupoch.

Vrátenie výrobku

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14tich dní od prevzatia výrobku. Pokiaľ sa tak rozhodne, musí nepoškodené výrobky, bez známok užívania alebo opotrebenia, v pôvodnom obale, vrátane všetkého dodaného príslušenstvá, v uvedenej lehote poslať späť. Po obdržaní takto vráteného výrobku mu bude obratom vrátená späť odpovedajúca čiastka spôsobom, na ktorom sa najprv dohodneme. Prosíme, tovar posielajte na adresu:

WOMEN shop s.r.o.
Kolínská 502
280 02, Kolín 2, Česká republika

Reklamácia výrobku

S prípadnou reklamáciou sa obracajte telefonický na tel: 00420 321 711 711 alebo elektronickou poštou (emailom) na objednavky@aaaerotic.sk. Pri reklamácii je treba uviesť dôvod reklamácie (popis závady) a reklamované výrobky po dohodnutí zaslať predajcovi v pôvodnom obale, vrátane dokladov. Z hľadiska minimalného množstva reklamácií sa ju pokúsime vybaviť v čo najkratšom časovom úseku. Náhrada za uznanú reklamáciu môže byť vrátenie ceny výrobku alebo dodávka náhradného výrobku. Je samozrejmosťou, že doručenie nového výrobku zariadime my a to na naše vlastné náklady. V prípade neoprávnenej reklamácie Vám však budeme musieť náklady spojené s vybavením spätne preúčtovať.

14 denná záruka vrátenia peňazí

Zákazník má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 dňoch od prevzatia za predpokladu, že bola kúpna zmluva uzatvorená prostriedky na komunikáciu na diaľku a nebolo podpísané prehlásenie o uzatvorení štandartnej kúpnej zmluvy. Pokiaľ chce zákazník uplatniť toto právo, musí vrátiť výrobok viditeľné neponičený, v originálnom naprosto neporušenom obale a so všetkými dodanými náležitosťami (napr. návod, záručný list, s kompletným príslušenstvom). Toto nemožno uplatniť u výrobkov ako sú knihy, CD, DVD, audio a videokazety a výrobky, u ktorého zákazník porušil prehliadkou tohto výrobku tzv. „pečať kvality“ a je teda na prvý pohľad zrejmé, že s výrobkom v pôvodnom obale bolo manipulované (predovšetkým z dôvodu hygieny). Výrobky s takto porušeným obalom nie je možné vzhľadom k druhu výrobkov ďalej ponúkať a ani ho vrátiť (napr. vibrátory, panny, spodné prádlo...)

Publikované údaje v tomto internetovom obchode sa považujú spravidla za správne. Niektoré údaje však môžu byť vinou našou alebo dodávateľových informácii nepresné alebo i chybné. Tieto údaje budú v čo najkratšej dobe opravené. Internetový obchod si vyhradzuje právo zmeny informácii, obsahu i cien bez predchádzajúceho upozornenie.

Reklamačné pravidlá

Reklamačné pravidlá upravujúce vybavovanie reklamácii nepotravinárskeho výrobku tohto erotického internetového obchodu a diskrétne zásielkové služby vydaný na základe platných právnych predpisov.

Čl.1
Zodpovednosť firmy

Pri predaji výrobkov zákazníkov zodpovedá firma za vady, ktoré má výrobkov pri prevzatí, ktoré sa vyskytnú po prevzatí zákazníkom v záručnej lehote. Firma nezodpovedá za vady, pre ktoré bola zjednaná nižšia cena. Obrázky tovaru sú len ilustračné.

Čl.2
Právo zákazníka na reklamovanie vadného výrobku

Vyskytla sa u zakúpeného výrobku vada, je zákazník oprávnený túto vadu pri prevzatí výrobku, v záručnej dobe, či v lehote k použitiu, veci reklamovať.

Čl.3
Miesto uplatnenia reklamácie

Zákazník uplatňuje reklamáciu u firmy, kde výrobok zakúpil. Nákup zákazník preukazuje príslušným predajným dokladom, záručným listom alebo iným preukázateľným spôsobom.

Čl.4
Spôsob vybavenia reklamácie

Reklamuje zákazník u firmy, je poverený pracovník firmy povinný reklamáciu riadne preveriť a pokiaľ neide o zložitý prípad, ihneď o ňom rozhodnúť. V ostatných prípadoch najneskôr do 30 dňoch od uplatnenia reklamácie u firmy. Pokiaľ zákazník nie je spokojný s vybavením reklamácie, môže uplatniť svoje právo prostredníctvom súdu.

Čl.5
Lehota pre uplatnenie reklamácie

Záručná doba výrobku dodávaného firmou je 2 roky od prevzatia výrobku zákazníkom, pokiaľ na výrobku, jeho bale, návodu alebo záručnom liste nie je uvedená doba dlhšia. Tu potom záručná lehota neskončí pred uplynutím tejto doby. Pokiaľ sa vydáva k výrobkom záručný list, musí byť pri predaji riadne vyplnený. Vybavenie reklamácie zákazníka výmenou vadného výrobku za bezvadné, plynie na nové výrobky záručná doba znovu od jeho prevzatia.

Čl.6
Odstrániteľné vady

Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, má zákazník právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady. Vyskytla sa na výrobku odstrániteľná vada a výrobok bol už použitý, môže firma namiesto odstránenia vady vymeniť vadné výrobky za bezvadné.

Čl.7
Neodstrániteľné vady

Pokiaľ ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni tomu, aby výrobok mohol byť riadne užívaný ako výrobok bez vád, môže zákazník podľa svojej voľby požadovať:

  1. výmenu výrobku za bezvadný
  2. zrušenie kúpnej zmluvy a vrátenia peňazí
  3. primeranou zľavou z ceny

Rovnaké práva má zákazník, pokiaľ ide o vady odstrániteľné, pokiaľ kupujúci nemôže pre opätovné (najmenej 3 odstrániteľné vady) výrobok riadne používať.

Čl.8
Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: //www.coi.cz.

Prevádzkovateľ je oprávnený posielať osobné údaje zákazníkov v rozsahu e-mailových adries, použitých v rámci nákupov na stránkach internetového obchodu, prevádzkovate-ľovi portálu Heureka.sk za účelom generovania a zasielania dotazníku spokojnosti s ná-kupom v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš internetový obchod za-pojený. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk je voči našej spoločnosti v postavení spro-stredkovateľa osobných údajov v zmysle § 8 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Zasielanie e-mailových adries sa týka všetkých zákazníkov, ktorí nevyjadrili svoj nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení v zmysle § 62odst. 3 zák. č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a je robené po každom nákupe na internetovom obcho-de. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk je oprávnený poskytnúť-mailovú adresu použiť výhradne za účelom vygenerovania a zaslanie dotazníku spokojnosti, v zmysle Podmienok programu Overené zákazníkmi dostupných na adrese: https://sluzby.heureka.sk/napoveda/dolezite-dokumenty/ . Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk poskytnuté e-mailové adresy uchováva po dobu, po ktorú je naša spoloč-nosť zaradená do programu Overené zákazníkmi, alebo po dobu, kedy zákazník vyjadrí svoj nesúhlas so zaslaním obchodných oznámení voči našej spoločnosti alebo priamo voči prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk k čomu je mu poskytnutá možnosť v každom jednotlivom dotazníku.

Čl.9
Záverečné ustanovenie

Tieto reklamačné pravidlá nadobudnú účinnosť dňa 1.januára 2016.

 

 

 

 

 

 

Léty prověřený sexshop s názvem Sexshop1.cz nabízí to nejlepší erotické zboží.